STANOVY

STANOVY ZDRUŽENIA PRIATEĽOV HRIČOVSKÉHO HRADU

Združenie priateľov Hričovského hradu (ďalej len ZPHH) je, v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb, ktorého cieľom je záchrana, obnova a rekonštrukcia nehnuteľnej kultúrnej pamiatky - zrúcaniny hradu Hričov.

ČLÁNOK 1.

Základné ustanovenia

1. Názov: Združenie priateľov Hričovského hradu, v skratke ZPHH.
2. Sídlo združenia: Žilina.
3. Združenie je samostatnou právnickou osobou.
4. Združenie je nezávislé od štátu a od činností politických strán.
5. Združenie má neziskový charakter.

ČLÁNOK 2.

Poslanie a ciele činnosti

1. Poslaním ZPHH je záchrana, obnova a rekonštrukcia nehnuteľnej kultúrnej pamiatky - zrúcaniny hradu Hričov.

2. Združenie pracuje ako informačné, propagačné a organizačné centrum, ktoré poskytuje informácie o hrade Hričov a usporadúva malé i veľké kultúrne podujatia spojené s hradom.

3. Združenie udržuje styky s domácimi inštitúciami, napr. Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva, Považské múzeum, ktoré môžu podporiť poslanie ZPHH.

4. Združenie udržuje styky s inštitúciami, napr. obecné úrady, mestské úrady, ktoré majú záujem o zabezpečenie kultúrnych podujatí organizovaných ZPHH.

5. Združenie vykonáva sprostredkovateľskú činnosť medzi inštitúciami, ktoré majú záujem o hrad Hričov.

6. ZPHH vykonáva publikačnú a edičnú činnosť v oblasti svojho pôsobenia.

ČLÁNOK 3.

Členstvo v združení

1. Členmi združenia sú:

a) riadni členovia, ktorí sa aktívne zúčastňujú na činnosti združenia,

b) čestní členovia - významné osobnosti, na základe výnimočných zásluh preukázaných združeniu,

2. Členmi združenia sa môžu stať fyzické osoby a právnické osoby zo Slovenska i zo zahraničia, ktoré súhlasia s jeho stanovami a podporujú jeho poslanie a ciele. O prijatí riadneho člena rozhoduje Správna rada. Prijatie čestného člena navrhuje Správna rada a schvaľuje Valné zhromaždenie.

3. Členovia majú právo využívať všetky informácie, ktoré združenie poskytuje.

4. Členovia majú právo zúčastňovať sa na akciách organizovaných združením.

5. Členovia sú povinní dodržiavať stanovy združenia, obhajovať záujmy združenia a aktívne sa zapájať do jeho činnosti.

6. Čestní členovia (významné osobnosti) tvoria Radu čestných členov, ktorá usmerňuje Správnu radu a výkonného riaditeľa v zásadných veciach.

ČLÁNOK 4.

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

1. Valné zhromaždenie

2. Správna rada

3. Sekretariát

4. Výkonný riaditeľ

ČLÁNOK 5.

Valné zhromaždenie

1. Najvyšším orgánom združenia je Valné zhromaždenie, ktoré sa schádza na svoje rokovanie najmenej jedenkrát ročne. Tvoria ho všetci členovia združenia. Valné zhromaždenie zvoláva Správna rada.

2. Valné zhromaždenie:

a) volí a odvoláva členov Správnej rady,

b) schvaľuje čestných členov združenia,

c) prerokúva a ratifikuje rozpočet, plán činnosti a výročnú správu združeniap,

d) schvaľuje ročnú účtovnú závierku,

e) mení a dopĺňa Stanovy združenia,

f) rozhoduje o zrušení združenia,

3. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina riadnych členov združenia. Uznesenie je schválené, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných. Na prijatie uznesenia podľa čl. 5, odseku 2 písm. f) je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny všetkých riadych členov. Každý člen má pri hlasovaní jeden hlas.

4. Hlasovacie právo majú riadni aj čestní členovia.

ČLÁNOK 6.

Správna rada

1. Správna rada je riadiacim a koordinačným orgánom združenia. Má najmenej sedem členov, ktorých volí a výnimočne odvoláva Valné zhromaždenie, pričom výkonný riaditeľ je vždy členom Správnej rady. Funkčné obdobie členov Správnej rady je trojročné, viacnásobná opätovná voľba je možná. Členmi Správnej rady môžu byť aj osoby zo zahraničia.

2. Správna rada najmä:

a) rozhoduje o programoch a aktivitách združenia,

b) schvaľuje rozpočet, výročnú správu, plán činnosti združenia a predkladá ich na ratifikáciu Valnému zhromaždeniu,

c) rozhoduje o prijatí riadneho člena združenia,

d) navrhuje čestného člena združenia,

e) volí a odvoláva zo svojho stredu predsedu a podpredsedu Správnej rady,

f) menuje a odvoláva zo svojho stredu tajomníka Správnej rady,

g) menuje a odvoláva výkonného riaditeľa združenia,

h) zriaďuje sekreteriát združenia, schvaľuje jeho štruktúru,  počty zamestnancov združenia, stanovuje plat a iné požitky výkonného riaditeľa,

i) vytvára poradné orgány pre zabezpečenie činnosti združenia.

3. Rokovanie Správnej rady zvoláva predseda /počas jeho neprítomnosti podpredseda/ podľa potreby najmenej dvakrát do roka.

4. Členstvo v Správnej rade je čestné. Členom sa uhrádzajú len nevyhnutné výdavky spojené s výkonom ich funkcie.

5. Rokovanie Správnej rady sa riadi rokovacím poriadkom.

ČLÁNOK 7.

Sekretariát

1. Je výkonným orgánom združenia. Zabezpečuje administratívnu, organizačnú a hospodársku činnosť združenia.

2. Vypracúva plán činnosti,  návrh rozpočtu združenia, výročnú správu o činnosti a hospodárení združenia, účtovnú uzávierku.

3. Vedie bežnú agendu súvisiacu s činnosťou združenia.

4. Zamestnanci združenia vykonávajú prácu v pracovnom pomere, alebo na základe iných dohôd v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

ČLÁNOK 8.

Výkonný riaditeľ

1. Je štatutárnym orgánom združenia a koná v jeho mene.

2. Zastupuje združenie v styku s orgánmi štátnej správy, samosprávy, s inštitúciami aj s verejnosťou.

3. Predkladá Správnej rade na schválenie rozpočet, plán činnosti združenia, výročnú správu a účtovnú uzávierku.

4. Je povinný informovať Správnu radu o všetkých zdrojoch príjmov .

5. Vykonáva zamestnávateľské práva voči zamenstnancom združenia a uzatvára zmluvy s prednášateľmi pre jednotlivé vzdelávacie programy.

6. Organizuje a riadi prácu sekretariátu.

7. Pracovný pomer s výkonným riaditeľom uzatvára predseda Správnej rady na základe splnomocnenia Správnej rady.

ČLÁNOK 9.

Hospodárenie združenia

1. Združenie hospodári s vlastným majetkom a s majetkom, ku ktorému má právo hospodárenia.

2. Majetok združenia slúži na zabezpečenie a rozvoj jeho cieľov a poslania.

3. Na základe rozhodnutia Správnej rady môže združenie poskytovať účastníkom vzdelávacích programov čiastočné pokrytie nákladov spojených s ich účasťou na vzdelávacom programe vo výške schválenej Správnou radou.

4. Odmeny prednášateľom vypláca sekretariát na základe zásad schválených Správnou radou.

5. Prostriedky na svoju činnosť získava združenie:

a) z darov a príspevkov domácich a zahraničných fyzických a právnických osôb,

b) z grantov domácich a zahraničných inštitúcií na podporu zabezpečenia istého typu vzdelávacích aktivít,

c) z príjmov z vlastnej vzdelávacej, konzultačnej, výskumnej, publikačnej a organizačnej činnosti,

d) z výnosu vlastného majetku,

e) s finančnými prostriedkami hospodári združenie v súlade s rozpočtom schváleným na príslušný kalendárny rok.

ČLÁNOK 10.

Zrušenie združenia

1. O zrušení združenia rozhoduje Valné zhromaždenie, v súlade s čl. 5, ods. 2 písm. f) a ods. 3 týchto stanov, a to dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením.

2. Zároveň s rozhodnutím o zrušení formou dobrovoľného rozpustenia menuje Valné zhromaždenie likvidátora, ktorý vykonáva likvidáciu majetku združenia podľa všeobecne záväzných predpisov. Likvidačný zostatok prevedie združenie na inštitúciu s podobným zameraním na základe rozhodnutia Správnej rady.